Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Entity view (Content)

Deze website wordt beheerd door Boerenbond vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be.  

Boerenbond vzw (“wij” of “ons”) vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze Privacyverklaring willen we je informeren over het beleid van Boerenbond vzw aangaande de verwerking van persoonsgegevens die je via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.  

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden je dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze versie van de Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op maandag 15 april 2019.

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Boerenbond vzw, waaronder de diensten die zij aanbiedt via haar website (https://dagvandelandbouw.be/ ).  

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?  

Boerenbond vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Boerenbond vzw bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Boerenbond vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0676.461.073, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40.  

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over jou?

Wij verzamelen jouw persoonlijke informatie op drie manieren:  

 • Door jou bezorgde informatie

Wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van onze nieuwsbrief, de formulieren om lid te worden of om contact op te nemen), kunnen wij je vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.  

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals jouw aanspreektitel, voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer en interesses.   

Jij garandeert dat de gegevens die je aan Boerenbond vzw meedeelt aan jou toebehoren, of althans dat je toestemming geeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond vzw mee te delen. Boerenbond vzw kan je de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruikmaakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

 • Automatisch verkregen informatie  

Wanneer je op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die je bekijkt, de producten die je interesseren, etc. Deze informatie identificeer je niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie je bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van jou hebben gekregen op het moment dat jij ons deze bezorgt.  

Hiervoor verwerken we gegevens zoals jouw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website bent gekomen, of waarlangs je die verlaat. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Boerenbond vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • om jouw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;  
 • om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);  
 • om je op de hoogte te houden van actuele berichten;  
 • om je de producten of diensten te leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je hebt geregistreerd; 
 • in het kader van projectwerking;  
 • om jouw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;  
 • om je te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten;   
 • om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij jouw behoeftes; 
 • om je te contacteren in het kader van onze wervings- en selectiedoeleinden;
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;  
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;  
 • …  

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan jou verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd op:  

 • jouw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 10 “Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?”).
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van jouw lidmaatschap of wanneer je deelneemt aan een van onze activiteiten of ledenvoordelen.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Boerenbond vzw rusten (bv. in het kader van subsidiëring).  
 • de gerechtvaardigde belangen van Boerenbond vzw, waaronder het beheren van onze website, het  informeren van onze leden over onze activiteiten.

Hoewel de website van Boerenbond vzw over het algemeen niet gericht is op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?  

 • De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze Privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.  
 • In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van jouw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:
 • entiteiten die nauw samenwerken met Boerenbond, zoals Landelijke Gilden vzw, AgroCampus vzw, Werkers cvba, Innovatiesteunpunt vzw, in het kader van vorming, communicatie- en marketingdiensten, projectwerking …
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens een van onze activiteiten.  
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.

6. Verwerkt Boerenbond vzw jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?  

Boerenbond vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Boerenbond vzw diensten uitvoeren jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt, zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of dat er andere garanties voor de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn.  

Als je hierover vragen hebt of meer informatie wenst te bekomen, kan je een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Boerenbond vzw, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.  

7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?  

De persoonsgegevens die Boerenbond vzw verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond vzw toegang tot jouw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.  

Ondanks deze maatregelen dien je zelf voorzichtig te zijn met het opslaan en/of delen van jouw inloggegevens, vooral wanneer je verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.     

8. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

Boerenbond vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van onze leden bewaren we minstens zolang zij lid zijn bij ons en gedurende 10 jaar daarna.

Daarnaast kan Boerenbond vzw gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?  

De website van Boerenbond vzw kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Boerenbond vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als je inhoud van onze website via sociale media deelt, zullen jouw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Boerenbond vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?  

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Je hebt vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens die door Boerenbond vzw worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om je te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden in het bijzonder.  

Verder heb je het recht op wissing van jouw gegevens of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.  

Indien de verwerking van jouw gegevens op toestemming is gebaseerd, heb je eveneens te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van jouw toestemming.

Je kan Boerenbond vzw laten weten als je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Verzoeken tot uitoefening van jouw rechten kan je kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Boerenbond vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@boerenbond.be) aan Boerenbond vzw te richten.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.  

11. Hoe kan je ons contacteren?  

Als je verdere vragen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen:

 • via het contactformulier op deze website;   
 • via e-mail naar info@boerenbond.be;   
 • per post naar Boerenbond vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven;  
 • of per telefoon op het nummer 016 28 62 30.